Josef Stalin blei født i byen Gori som etter
hvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etter
press fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. Etter at Stalin
ble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928 til han døde i 1953. I 1922 fikk
Stalin Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet. Motstanderen hans
mente dette var en  uinteressant og
uviktig men fra denne posisjonen han satt i kunne han utpeke de han ville til å
bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de som støttet ham.

Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtok etter Lenins
død. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out